Hem / Om oss / Om bolaget

Om bolaget

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen (FI institutnummer: 035568).

SVP är en av landets ledande aktörer inom anknutet ombudskap, vilket innebär att vi erbjuder utvalda investeringsrådgivare att verka inom ramen för vårt värdepapperstillstånd och därmed säkerställer att de följer de lagar och regler som råder på den svenska värdepappersmarknaden. SVP fungerar som ett servicebolag till de anknutna ombuden, där ombuden utför investeringsrådgivning och orderförmedling enligt Lagen om Värdepappersmarknaden (2007:528) via oss, där vi granskar och godkänner all kunddokumentation innan order vidarebefordras till respektive motpart.

Genom att vara anknutet ombud kan ombudet verka under SVP:s tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att kunden erhåller det kundskydd som kunden har rätt till. 

Ett anknutet ombud är alltid skyldigt att informera kunder och presumtiva kunder om vilket värdepappersinstitut de agerar för samt vilket tillstånd kundens affär går under. Eftersom ombudet handlar på institutets vägnar är institutet ansvarigt för eventuell skada som ombudet förorsakar kund.

Bolagsverket för register över alla svenska företag som arbetar som anknutna ombud. Registret finns tillgängligt på Bolagsverkets hemsida i avdelningen Näringslivsregistret, www.bolagsverket.se

SVP utför även portföljförvaltning åt både privatpersoner och juridiska personer i depå hos värdepappersbolag och banker.